Saturday, February 19, 2011

AMALAN YANG BERMANFAAT BAGI ORANG YANG MENINGGAL

1. Doa seorang muslim untuk keampunannya. Seorang muslim sepatutnya mendoakan saudaranya semuslim, baik dia kenal ataupun tidak.

Berdasarkan firman Allah SWT :
Dan Orang-orang yang datang dibelakang mereka, mereka memohon : "Ya Tuhan kami,berilah keampunan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yangtelah lebih dulu beriman pada kami, danjanganlah Engkau jadikan pada hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al Hasyr : 110.

- Dari Abi Darda' ra. Rasulullah saw bersabda : Doa seorang muslim terhadap saudaranya yang ghaib ( berjauhan ) adalah mustajab….HR Muslim.

2. Qadha wali mayat untuk puasa nazar, bukan puasa ramadhan.

Jika simati bernazar dalam puasa, maka ahli waris wajib menunaikannya.

- Dari Ibnu Abbas berkata : " Seorang lelaki datang menemui Rasulullah saw. Katanya : " Ya Rasulullah saw., ibuku meninggal dunia,sedang ia mempunyai kewajiban berpuasa selama sebulan. Apakah akan saya kadha atas namanya ?" Ujar Nabi saw .: "Jika ibumu mempunyai hutang , apakah akan kamu bayarkan untuknya?" "Memang", ujarnya. "Nah", kata Nabi saw pula maka hutang kepaa Allah lebih layak untuk dibayar."
HR Bukhari,Muslim.

- Dari Ibnu Abbas ra. : Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah ra. meminta fatwa kepada Nabi saw maka ia berkata : Sesungguhnya ibuku meninggal dan dia mempunyai nazar. Nabi saw bersabda : Penuhilah nazarnya. HR Bukhari, Muslim

- Dari Aisyah ra. Sesunguhnya Nabi saw bersabda : " Siapa yang meninggal dan baginya puasa,maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. HR Bukhari, Muslim.

Abu Daud berkata didalam "Al-Masa il " ( 96 ) : " Saya mendengar Ahmad Bin Hanbal berkata : Tidak ada puasa bagi si mayat kecuali puasa nazar.

- Dari 'Amrah : Sesungguhnya ibunya meninggal dan baginya puasa dibulan ramadhan , maka ia berkata kepada Aisyah : "Apakah saya menunaikan puasa untuknya ?" Aisyah berkata : " Tidak, tetapi bersedakahlah untuknya, setiap hari dengan satu sha' makanan untuk setiap orang miskin. HR Athahawi dan Ibnu Hazm.

- Dari Said bin Jubeir ra. dari Ibnu Abbas ra. Berkata : Jika seseorang sakit dibulan ramadhan kemudian meninggal sedangkan ia tidak berpuasa, berilah makanan untuknya, tidak ada baginya qadha' tetapi jika baginya nazar maka bagi walinya untuk menunaikannya. HR Abu Daud
( Lihat kitab Almausuu'ah alfiqhiyyah al muyassarah fii alkitab wa assunnah al muthaharah, jilid 4, Ms 192, oleh Husein bin 'audah al 'awaysyah. )

3. Membayarkan hutang.

4. Amalan soleh dari anak yang soleh, kerana amalan yang anak adalah hasil dari pada apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

- Dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. An Najm : 39.

- Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah :
"Bahawa seorang lelaki betanya kepada Rasulullah saw. : "Bapakku meninggal dunia dan ada meninggalkan harta serta tidak memberikan wasiat. Apakah dapat menhapuskan dosanya bila aku sedekahkan atas namanya ?" Ujar Nabi saw. : "Ya"

- Dari Sa'ad bin 'Ubadah : "Bahawa ibunya meninggal , maka tanyanya kepada Rasulullah saw. " Ya Rsulullah, ibuku meninggal, dapatkah saya bersedekah atas namanya?" Ujarnya : "Dapat". Lalu ujarnya lagi : "Sedekah manakah yuang lebih utama ?" Ujarnya : "Menyediakan air". Kata Hasan :" Itulah dia menyediakan air dari keluarga Sa'ad di Madinah." HR Ahmad, Nasai, dan lain-lain.

- Dari Ibnu Abbas : "Bahawa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah saw lalu bertanya : "Ibuku bernazar akan melakukan haji, tetapi belum juga dipenuhinya sampai ia meninggal. "Apakah akan saya lakukan haji untuknya ?" Ujar Nabi saw : "Ya lalkukanlah !" Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang , apakah akan kamu bayar ?" Bayarlah, kerana Allah lebihlayak untuk menerima pembayaran." HR Bukahari.

5. Sadaqah jariyah.

- Dari Abu Hurairah ra. Bahawa Nabi saw bersabda : "Jika seorang meninggal ,putuslah amalannya kecuali dari yang tiga : Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya". HR Muslim.

No comments:

Post a Comment