Thursday, February 17, 2011

PERKARA YANG DILARANG SETELAH PENGEBUMIAN

1. Tidak disyariatkan untuk memacak ranting atau pokok, menabur bunga, menjiruskan air dan memacak payung diatas kubur.

Tidak disyariatkan menaruh pelepah kayu dan kembang diatas kubur. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Abbas :

"Bahawa Nabi saw lewat pada dua buah kubur,maka sabdanya : "Kedua mereka sedang disiksa, padahal mereka disiksa itu bukanlah kerana melakukan dosa besar. Adapun orang ini, sebabnya ialah keana ia biasa tidak bersuci habis kencing, sedang orang ini suka mengadu domba."

Kemudia Nabi saw meminta sebuah pelepah korma lalu dibelahnya dua, kemudian yang sebelahnya di tanamkannya pada satu kubur , dan yang sebelah lagi pada kubur yang lain , serta sabdanya :"Moga-moga kedua mereka diberi keringanan, selama pelepah ini belum kering. "

Maka penjelasan oleh Khatabi sebagai berikut : " Mengenai ditanamkannya belahan pucuk korma itu oleh Nabi saw , dan sabdanya : moga-moga kedua mereka diberi keringanan selama pelepah ini belum kering, itu merupakan pengambilan berkah atas amal dan doa Nabi saw agar mereka mendapat keringanan, dan seolah-olah beliau membatasi diberinya keringanan itu selama pelepahkorma masih basah, dan bukan berarti pelepah yang basah mempunyai keistimewaan khusus yang tidak terdapat pada pelepah kering. Dan orang-orang awam dikebanyakan negeri biasa menghampari kuburan keluarga mereka dengan daun-daun korma. Menurut pendapatku , mereka melakukan iu tanpa adanya keterangan yang sah.

Apa yang dikatakan Khatabi itu benar adanya, dan inilah yang di pegang oleh para sahabat Nabi saw , kerana tak seorangpun diantara mereka menurut riwayat yang menaruh pelepah korma maupun menaburkan bunga-bunga di kubur.

2. Dilarang duduk di atas kubur dan dibuat binaan berdasarkan hadis Jabir r.a katanya :

- Maksudnya : Nabi s.a.w melarang kubur disapu kapur putih, diduduki dan dibuat binaan di atasnya. HR Muslim.

- Dari Abu hurairah bahawa Rasulullah saw bersabda :

Lebih baik jika seseorang diantaramu duduk diatas bara panas hingga membakar pakaiannya dan tembus kulitnya, dari pada ia duduk diatas kubur. HR Ahmad,muslim, Abu daud, Nasai, Ibnu Majah.

3. Dilarang menembok kubur dan memberinya tulisan.

- "Rasulullah saw telah melarang menembok kubur, mendudukinya dan membuat bangunan diatasnya" ( Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Daud, danjuga Tirmidzi yang menyatakan sahnya dengan kata-kata berikut : " Rasulullah saw telah melarang menembok kubur , membuat tulisannya padanya, membuat bengunan diatas kubur, menambahnya, menginjaknya. " Sedang kata-kata dari Nasai berbunyi sebagai berikut : " Membuat bangunan diatas kubur, menambahnya, menemboknya dan menulisinya." ) Dan menembok maksudnya adalah melabur dengan adukan semen.

4. Kubur bukan tempat membaca al-Quran.

- Berdasarkan hadis yang bermaksud :
Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur, kerana sesungguhnya syaitan lari bertempiaran dari rumah yang dibaca didalamnya surah al-Baqarah. HR Muslim dan Tirmidzi.

Hadis ini menunjukkan kubur bukanlah tempat untuk membaca al-Quran dan al-Quran tempat bacaannya adalah dirumah.

- Dari Ibnu Umar ra. berkata : Rasulullah saw bersabda : " Jadikanlah rumah-rumah untuk tempat solatmu dan jangan jadikan rumah-rumah sebagai kuburan" HR Bukhari , Muslim.

Sebahagian masyarakat ada yang membaca al-Quran, berdzikir dan bertahlil. Selanjutnya menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mati. Amalan ini tidak disunnahkan, dan pengiriman pahala bacaan quran tidak sampai ke si mati. Diantara pendapat ulama tentang ini :

- Imam syafi'i berpendapat bahawa pahala bacaan Quran yang dikirimkan kepda orang yang sudah meninggal tidak sampaikepadanya. Berdasarkan ayat ini yang bermaksud :"Dan sesungguhnya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya." An-Najm ayat 39. Dan hadis yang mengatakan maksudnya : " Apabila manusia meninggal, terputuslah seumber amalannya kecuali 3 sahaja, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh.

- Berkata Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis diatas, " adapun bacaan al-Quran serta solat dan mengirimkan pahalanya kepada orang yang sudah mati, tidak akan sampai kepadanya". Imam nawawi mengulangi beberapa kali dalam berbagai tempat didalam syarah sahih muslim.

5. Dilarang mentalqinkan mayat selepas pengebumian.

Mentalqinkan mayat didalam kubur tidak disyariatkan oleh agama, dan tidak di contohkan oleh Rasulullah saw serta tidak diamalkan oleh para sahabatnya. Hadis dibawah ini selalu dijadikan hujah dalam bab talqin, tetapi hadis tersebut lemah. Selain itu talqin selepas jenazah di makamkan tidak dilakukan oleh satupun para sahabat Rasulullah s.a.w.

Diriwiyatkan oleh Thabrani dari Abu Umamah,katanya : " Jika salah seorang diantara saudaramu meninggal dunia, dan kuburnya telah diratakan,maka hendaklah salah seorang diantaramu berdiri dekat kepala kubur itu dan mengatakan :"Hai Anu anak si Anu, kerana ia sebenarnya ia mendengar nya tapi tidak dapat menyahutnya. Lalu hendaklah di panggilnya lagi: " Hai Anu anak si Anu", maka mayat itu akan duduk lurus. Lalu dipanggilnya lagi : "Hai Anu anak si Anu", maka ia akanmenjawab: "Ajarilah kami ini ". hanya kamu tidak menyadarinya. Maka hendaklah di ajarinya : " Ingatlah apa yang kau bawa sebagai bekal tatkala meninggal dunia ini, yaitu mengakui bahawa Tiada sesembahan yang haq melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu hamba dan utusanNya, dan bahawa engkau telah ridha Allah sebagai Tuhan, islam sebagai agama,Muhammad sebagai Nabi dan Quran sebagai imam."
Maka Munkar dan Nakir akan saling memegang tangan sahabatnya dan mengatakan : "Ayulah kita berangkat, apa perlunya kita menunggu orang yang di ajari jawabannya yang benar ini. Seorang lelaki bertanya : "Ya Rasulullah , bagaimana kalau ibunya tidak dikenal?" Ujarnya : " Hubungkan sahaja dengan neneknya Hawa dan katakan : " Hai Anu anak si Hawa"

Dalan sanadnya terdapat "Ashim bin Abdullah seorang yang lemah dan berkata Haritsani setelah mengemukakan hadis tersebut bahawa pada sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal.
Hadis itu dhaif / lemah. ( Lihat kitab Al-Irwa' 753. )
Dan berkata Nawawi didalam kitab Al-Majmu' ( 304/5) dan Al 'Iraqi didalam "Takhrijul ihya' (420/4) mengatakan sanadnya lemah. ( Lihat kitab Almausuu'ah alfiqhiyyah al muyassarah fii alkitab wa assunnah al muthaharah, Jilid 4, Ms 182, oleh Husein bin 'audah al 'awaysyah. )

Jelaslah bahawa hadis Abu Umamah diatas adalah lemah. Bahkan didalamnya ada perawi yang bernama al-Azdi atau al-Audi yang tidak ditsiqahkan oleh seorangpun di kalangan ulama hadis. Sehingga Ibnu Abi Hatim menyatakan bahawa orang tersebut adalah majhul ( Tak dikenal ).

Ibnu Qayyim rahimahullah setelah membawakan hadis berkenaan talqin, riwayat al-Tabrani daripada hadis Abu Umamah berkata : Maka hadis tidak shahih marfu’nya ( rujuk kitab Zaadul Ma’ad oleh Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, jilid I, ms: 523. ).

Al-Haisami juga menyebutkan hadis talqin didalam bukunya Majma al-Zawaid. Beliau berkata : Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam bukunya al-Kabir ( Mu’jam al-Kabir ). Dalam sanadnya terdapat beberapa orang perawi yang saya tidak mengetahui mereka ( majhul ). Dan al-Hafiz Ibnu Hajar dalam bukunya Amali al-Azkar setelah mentakhrijkan hadis tersebut berkata : Apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Ajlaan dalam buku al-Futuhaat al-Rabbaniyah iaitu : hadis gharib. Sanad hadisnya dari dua jalan. Kedua-duanya sangat lemah.

Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah saw, dan para sahabat tidak ada yang melakukan talqin kepada mayat di selepas jenazah dimakamkan.

6. Dilarang mencaci mayat.

- Diriwayatkan dari Aisyah ra. oleh Bukhari bahawa Rasulullah saw. Bersabda : " Janganlah kamu mencaci orang yang telah meninggal, kerana mereka telah sampai kepada apa yang mereka telah lakukan"

7. Dilarang mengadakan kenduri arwah.

Kenduri arwah biasanya diselenggarakan selepas jenazah dikebumikan (terkadang dilakukan sebelum penguburan mayat), kemudian terus berlangsung setiap hari sampai hari ke 7. Lalu diselenggarakan kembali pada hari ke 40 dan ke 100. Untuk selanjutnya acara tersebut diadakan tiap tahun dari hari kematian si mayat, walaupun terkadang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Pada dasarnya, pihak yang membolehkan acara tahlilan, mereka tiada memiliki dalil melainkan satu dalil yaitu istihsan (menganggap baiknya suatu amalan) dengan dalil-dalil yang umum sifatnya. Mereka berdalil dengan keumuman ayat atau hadits yang menganjurkan untuk membaca Al Qur’an, berdzikir ataupun berdoa dan menganjurkan pula untuk memuliakan tamu dengan menyajikan hidangan dengan niatan shadaqah. Tetapi banyak yang lupa bahawa baiknya amalan itu bukan hanya bersandarkan kepada baiknya niat sahaja. Niat yang baik mesti di iringi dengan amalan yang baik, amalan baik adalah amalan yang mencontohi Nabi Muhammad s.a.w.
Kesempurnaan agama Islam merupakan kesepakatan umat Islam semuanya, karena memang telah dinyatakan oleh Allah subhanahu wata'ala dan Rasul-Nya. Allah subhanahu wata'ala berfirman yang bermaksud :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama Islam bagi kalian, dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian serta Aku ridha Islam menjadi agama kalian.” (Al Maidah: 3)
Juga Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda yang bermaksud :
“Tidak ada suatu perkara yang dapat mendekatkan kepada Al Jannah (surga) dan menjauhkan dari An Naar (neraka) kecuali telah dijelaskan kepada kalian semuanya.” (H.R Ath Thabrani)

Ayat dan hadits di atas menjelaskan suatu landasan yang agung yaitu bahwa Islam telah sempurna, tidak perlu ditambah dan dikurangi lagi. Tidak ada suatu ibadah, baik perkataan maupun perbuatan melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam.

Suatu ketika Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mendengar berita tentang pernyataan tiga orang, yang pertama menyatakan: “Saya akan shalat tahajjud dan tidak akan tidur malam”, yang kedua menyatakan: “Saya akan bershaum (puasa) dan tidak akan berbuka”, yang terakhir menyatakan: “Saya tidak akan menikah”, maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menegur mereka, seraya berkata: “Apa urusan mereka dengan menyatakan seperti itu? Padahal saya bershaum dan saya pun berbuka, saya shalat dan saya pula tidur, dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah golonganku.” (Muttafaqun alaihi)
Para pembaca, ibadah menurut kaidah Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wata'ala kecuali bila memenuhi dua syarat yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi s.a.w.
Allah SWT berfirman yang bermaksud :

“Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji siapa diantara kalian yang paling baik amalnya.” (Al Mulk: 2)
Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna “yang paling baik amalnya” ialah yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam.

Tidak ada seorang pun yang menyatakan shalat itu buruk atau shaum (puasa) itu buruk, bahkan keduanya merupakan ibadah mulia bila dikerjakan sesuai tuntunan sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam.
Atas dasar ini, beramal dengan dalih niat baik (istihsan) semata seperti peristiwa tiga orang didalam hadits tersebut- tanpa mencocoki sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Semaklah firman Allah subhanahu wata'ala yang brmaksud : “Maukah Kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya”. (Al Kahfi: 103-104)

Lebih ditegaskan lagi dalam hadits ‘Aisyah radhiallahu 'anha, Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda:
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa yang beramal bukan diatas petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak.” (Muttafaqun alaihi, dari lafazh Muslim)
Atas dasar ini pula lahirlah sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:
فَالأَصْلُ فَي الْعِبَادَاتِ البُطْلاَنُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الأَمْرِ

“Hukum asal dari suatu ibadah adalah batal, hingga terdapat dalil yang memerintahkannya.”
Maka beribadah dengan dalil istihsan semata tidaklah dibenarkan dalam agama. Karena tidaklah suatu perkara itu teranggap baik melainkan bila Allah subhanahu wata'ala dan Rasul-Nya menganggapnya baik dan tidaklah suatu perkara itu teranggap buruk melainkan bila Allah subhanahu wata'ala dan Rasul-Nya menganggapnya buruk. Lebih menukik lagi pernyataan dari Al Imam Asy Syafi’i:
مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

“Barang siapa yang menganggap baik suatu amalan (padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah –pent) berarti dirinya telah menciptakan hukum syara’ (syari’at) sendiri”.
Kalau kita mau mengkaji lebih dalam madzhab Al Imam Asy Syafi’i tentang hukum bacaan Al Qur’an yang dihadiahkan kepada si mayit, beliau diantara ulama yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al Qur’an tidak akan sampai kepada si mayit. Beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wata'ala (artinya):
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh (pahala) selain apa yang telah diusahakannya”. (An Najm: 39), (Lihat tafsir Ibnu Katsir 4/329).

Kenduri arwah termasuk bahagian dari pada meratap kematian, berdasarkan kepada hadis Jarir ibn Abdillah al-Bajali r.a yang bermaksud :
Adalah kamu menganggap bahawa berhimpun kepada keluarga si mati dan membuat makanan selepas dikebumikan termasuk didalam meratapi kematian. HR Ahmad, Ibnu Majah.

Diantara pendapat para ulama tentang kenduri arwah adalah :

- Al Imam Asy Syafi’i rahimahullah berkata dalam salah satu kitabnya yang terkenal yaitu ‘Al Umm’ (1/248): “Aku membenci acara berkumpulnya orang (di rumah keluarga mayit ) meskipun tidak disertai dengan tangisan. Karena hal itu akan menambah kesedihan dan memberatkan urusan mereka.” (Lihat Ahkamul Jana-iz karya Asy Syaikh Al Albani hal. 211)
Al Imam An Nawawi seorang imam besar dari madzhab Asy Syafi’i setelah menyebutkan perkataan Asy Syafi’i diatas didalam kitabnya Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab 5/279 berkata: “Ini adalah lafadz baliau dalam kitab Al Umm, dan inilah yang diikuti oleh murid-murid beliau. Lalu apakah pantas acara tahlilan atau kenduri arwah tersebut dinisbahkan kepada madzhab Al Imam Asy Syafi’i?

- Imam al-Imam Abu Zakaria muhyiddin bin Syaraf An-nawawi yang dikenali sebagai Imam Nawawi didalam mazhab As-Syafi'i berkata :

"..adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan manusia kepadanya ( makanan ) adalah tidak dinaqalkan daripada Nabi s.a.w sedikitpun dan ia adalah bid 'ah yang tidak disukai". ( Sila lihat Al-Mu'jamu'syarh Al-Muhazab, ms 320 jild 5 ctk. Darul fikr-Beirut )

- Al-Imam Syahabuddin Abu Abbas Ahmad bin naqib Al-Misry As-Syafi'i yang dikenali sebagai Inu Naqib seorang tokoh mazhab As-Syafi'i menyatakan : "…dan apa yang dilakukan oleh keluarga si mati dengan menyediakan makanan dan menghimpunkan manusia kepadanya ( makanan ) adalah bid 'ah". ( Lihat Anwaru Al_Masaliki syarh 'umdatu As-Salik wa 'uddatu An-Nasik, ms 182 ctk. Dar Al-Tabbaa-Damascus )

- Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziah menyatakan :
" Dan adalah daripada petunjuk nabi bahawa keluarga si mati tidak menyediakan makanan kepada orang ramai bahkan yang diminta agar orang ramai membuat makanan dan menghantarnya kepada mereka ( keluarga si mati )". ( lihat Zadu Al-Ma'ad fi hadyi khairu Al-'Ibad, ms 528 jild I, ctk Muasasah Al-risalah-Beirut )
Sebaik–baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah s.a.w dan berpegang kepada sunnah para sahabat Rasulullah s.a.w.

1 comment:

  1. terima kasih atas ilmu y dkongsikan oleh saudara pengarang dlm web nie,,smoga ianya akan mnjadi ptnjuk utk umt mnusia dmsa kini dan masa akn dtg....

    ReplyDelete