Monday, February 21, 2011

BAGAIMANA TATACARA SHOLAT JENAZAH

Jika ada kematian, maka disunahkan bagi orang yang hidup atau ahli waris untuk melaksanakan sholat jenazah. Rasulullah saw senantiasa melakukan sholat jenazah jika ada kematian, kalau tidak maka baginda akan menyuruh orang lain untuk mensholatkan.

- Dari Abu Hurairah : Bahawa seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan berhutang disampaikan beritanya kepada Nabi saw. Maka Nabi akan menanyakan apakah ia meninggalkan kelebihan buat membayar hutangnya. Jika dikatakan orang bahawa ia ada meninggalkan harta untuk pembayarannya, maka beliau akan menyembahyangkan mayat itu. Jika tidak, beliau akan memesankan kepada kaum muslimin : " Solatkanlah temanmu !" HR Bukhari , Muslim.

Dalam mengerjakan solat jenazah, yang paling utama ialah dikerjakan secara berjemaah dan harus dijadikan tiga saf (barisan) sekurang-kurangnya.
Bagi orang perempuan diperbolehkan mengikuti berjemaah bersama-sama dengan orang lelaki atau boleh mendirikan solat ke atas jenazah setelah disolatkan oleh orang lelaki.

Adapun hukum solat jenazah ini adalah Fardhu Kifayah seperti hal menguruskannya.
Solat jenazah terdiri dari , lima, enam, tujuh atau sembilan takbir. Semuanya itu telah ditetapkan, namun itu hanya sekedar perbedaan jenis. Mana sahaja yang dikerjakan oleh seorang muslim, hal itu sudah sah. ( Lihat kitab Bughyatul Mutathawwi' fii solaatit Tathawwu', bab solat jenazah, Muhammad Bin Umar Bin Salim Bazmul. Dan kitab Almausuu'ah alfiqhiyyah al muyassarah fii alkitab wa assunnah al muthaharah, bab mensolatkan jenazah, oleh Husein bin 'audah al 'awaysyah. )

Kalaupun ada keharusan untuk berpegang pada satu macam dari berbagai macam takbir tersebut, maka berpegang kepada empat takbir adalah lebih utama, kerana yang demikian itu disebabkan hadist-hadis yang berkenaan empat takbir lebih kuat dan lebih banyak, adapun makmum hendaknya mengikuti imam bagaiamana imam bertakbir. ( Lihat kitab talkhisu ahkamil al-janazah, oleh Muhammad Nashiruddin Albani.

SUNAT MEMBENTUK TIGA SHAF DAN MERATAKANNYA

- Diriwayatkan oleh Malik bin Hurairah, bahawa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda
Disunatkan bagi orang –orang yang mensolatkan jenazah itu membentuk 3 shaf. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik bin Hubairah, bahawa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda :
"Tidak seorang mukminpun yang meninggal, kemudian di solatkan oleh umat islam yan banyaknya sampai 3 shaf, kecuali akan diampuni dosanya."- Oleh itu Malik bin Hubairah selalu berusaha membentuk 3 shaf, jika jumlah orang yang solat jenazah itu tak banyak. HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, juga Tirmidzi yang menyatakan hasan, dan Hakim yang menyatakan shahih.

SOLAT JENAZAH SECARA BERJAMAAH

Solat jenazah wajib dilakukan secara berjamaah, sebagaimana solat fardhu. Perkara itu kerana Nabi saw selalu solat berjamaah pada setiap mensolatkan jenazah, juga Rasulullah saw berkata : "Solatlah sebagaimana akusolat". HR Bukhari.
Imam Nawawi berkata didalamkitab Al-Majmu' ( 314/5 ) berkata :" Dibolehkan solat jenazah sendiri ( tanpa berjamaah ), dan tidak ada khilaf dalam perkara ini. Adapun sunnahnya adalah solat secara berjamaah, kerana banyaknya hadis-hadis yang masyhur tentang itu didalam "kitab shahih", berikut ijma' kaum muslimin. ( Lihat kitab Almausuu'ah alfiqhiyyah al muyassarah fii alkitab wa assunnah al muthaharah, bab mensolatkan jenazah, Ms 123, oleh Husein bin 'audah al 'awaysyah. )
Sedikitnya orang dalam melaksanakan solat berjamaah adalah 3 orang.
-Dari Abdillah bin Abi Talhah : Sesungguhnya Abu Talhah menjemput Rasulullah saw untuk mendatangi 'Umair bin Abi Talhah ketika dia wafat. Makah Rasulullah saw. Mendatanginya , dan mensolatkannya dirumah mereka, maka berdirilah Rasulullah saw (untuk solat jenazah), sedangkan Abu Talhah dibelakangnya, dan Ummu Sulaim dibelakang Abu Talhah, dan tidak ada orang lain selain daripada mereka. HR Hakim.

DISUNATKAN BANYAK PENGIKUT

- Dari Aisyah bahawa Nabi saw bersabda : "Tidak satu mayatpun yang disolatkan oleh jama'ah Muslimin yang banyaknya mencapai seratus orang, dan semua mendoakannya dengan tulus ikhlas, kecuali akan dikabulkan doa mereka terhadapnya. HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi.

- Dari Ibnu Abbas, bahawa ia mendengar Rasulullah besabda : "Tidak seorang muslimpun yang meninggal lalu ia disolatkan oleh 40 orang lelaki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatupun juga, kecuali ia akan beroleh syafa'at atau tertolong oleh mereka. HR Ahmad, Muslim, Abu Daud.

ORANG YANG KETINGGALAN ( MASBUQ ) DALAM SOLAT JENAZAH

Hukum masbuq dalam solat jenazah seperti masbuq dalam solat fardhu, sebagaimana Rasulullah saw bersabda : " ….Maka apa yang yang telah kamu lakukan maka solatlah, dan apa yang tertinggal darimu maka sempurnakanlah…HR Bukhari, Muslim.
- Berkara Ibnu Hazm rahimahullah didalamkitab Al-Muhalla 263/5-masalah 623 : " Dan siapa yang tertinggal beberapa takbir dalam solat jenazah: Dia hendaknya bertakbir saat ia datang, dan tidak menunggu takbir imam, apabila imam mengucapkan salam maka ia menyempurnakan apa yangtertinggal dari pada takbir, serta berdoa antara takbir dan takbir sebagaimana ia buat saat bersama imam. Sesuai dengan sabda Rasululla saw " Barang siapa yang hendak solat maka hendaklah solat ( memulakan solat ) sebagaimana apa yang di lakukan imam dan menyempurnakan apa yang tertinggal daripadanya, dan ini ( solat jenazah ) adalah solat. ( Lihat kitab Almausuu'ah alfiqhiyyah al muyassarah fii alkitab wa assunnah al muthaharah, bab mensolatkan jenazah, Ms 146, oleh Husein bin 'audah al 'awaysyah. )

WANITA BOLEH MELAKUKAN SOLAT

Dibolehkan bagi perempuan untuk mensolatkan jenazah seperti lelaki baik secara perseorangan maupun berjamaah. Umar pernah menunggu Ummu Abdullah hingga ia turut mensolatkan 'Uthbah. Begitu juga dari 'Abbad bin Abdullah bin Zubair : Sesungguhnya 'Aisyah menyuruh agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqas dibawa kepadanya dimasjid kemudian ia mensolatkan jenazahnya, maka orang-orangpun mengingkarinya, maka 'Aisyah ra. pun berkata : " Alangkah cepatnya apa yang telah manusia melupakannya, Tidaklah Rasulullah saw solat keatas Suhail bin Al-Baidha' kecuali didalam masjid. HR Muslim.

CARA MELAKUKAN SOLAT JENAZAH

- Hendaknya Imam itu berdiri setentang kepala jenazah lelaki, dan setentang pinggang perempuan. Berdasarkan hadis dari Anas ra :
"Bahawa ia yakni Anas ra, menyembahyangkan jenazah lelaki, maka ia berdiri dekat kepalanya."

Setelah jenazah itu diangkat, lalu dibawa jenazah perempuan , maka disolatkannya pula dengan beridiri dekat pinggangnya. Lalu ditanyakan orang kepadanya :"Beginikah cara Rasulullah saw menyembahyangkan jenazah, yaitu bila lelaki berdiri di tempat seperti anda berdiri dan jika perempuan juga seperti anda lakukan?" "Benar," ujar Anas..
Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu majah juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sebagai hadis hasan.

- Solat jenazah berbeza dengan solat-solat yang lain kerana cara mengerjakannya hanya dengan berdiri dan takbir empat kali tanpa rukuk dan sujud, juga tidak perlu azan dan iqamat. Adapun tatacara pelaksanaannya adalah :

1. Berniat.
Niat adalah ketetapan dan amalan hati ( Niat tidak dilafazkan, kerana tidak dicontohkan oleh Nabi saw.)

2. Takbir yang pertama
Takbir kemudian dilanjutkan dengan membaca ta'awudz, Al-Fatihah, dan boleh dilanjutkan dengan bacaan surah :

- Diriwayatkan oleh Bukhari dari Thalhah bin Abdullah bin 'Auf, katanya : " Saya mensolatkan satu jenazah dibelakang Ibnu Abbas ra. Maka ia membaca Al-Fatihah ( dan surah, serta ia membacanya secara jahar sehingga membuatkan kita mendengarnya. Setelah selesai solat saya pegang tangannya ( mendekatinya ) dan bertanya kepadanya ) lalu ia berkata : ( Sesungguhnya aku membacanya secara jahar ) agar supaya mereka mengetahui bahawa ianya sunnah ( benar ).

3. Takbir yang kedua.
Membaca lafaz takbir seperti pada takbir pertama, kemudian dilanjutkan dengan membaca selawat atas Nabi Muhammad s.a.w :
Bacaan selawat


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
"Ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, berikanlah berkat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."
[Muttafaqun 'Alaihi]

- Dari Abi 'Umamah Bin Sahl, bahwasanya dia diberitahu oleh seorang sahabat Nabi saw. : " Yang sunnah dalam solat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca al-fatihah setelah takbir yang pertama secara pelan ( sirri ), setelah itu imam membaca solawat kepada Nabi saw, kemudian membaca doa secara tulus bagi jenazah pada semua takbir, namun tidak membaca bacaan apapun pada takbir-takbir tersebut. Selanjutnya, mengucapkan salam secara pelan (sirri )." Diriwayatkan oleh as-Syafi'i didalam kitab al-Umm.

4. Takbir yang ketiga
Selepas takbir yang ketiga hendaklah membaca doa untuk jenazah adapun pembacaan doa itu telah dianggap terlaksana walaupun hanya secara singkat. Doa-doa yang berasal dari Nabi s.a.w adalah sebagai berikut :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْماَءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ
Diterima dari 'Aut bin Malik,katanya : "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, yakni ketika ia mensolatkan jenazah :
"Ya Allah! Ampunilah dia dan kasihanilah dia dan sejahterakanlah serta ampunilah dosa kesalahan dia. Dan muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempat masuknya (kuburnya) dan bersihkanlah dia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari segala dosa dan sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya dan gantikanlah isteri yang lebih baik dari isterinya dan gantikanlah keluarga yang lebih dari keluarganya dan peliharalah (hindarkanlah) dia dari seksa kubur dan seksa neraka." HR Muslim

5. Takbir yang ke empat
Selepas takbir yang keempat hendaklah membaca doa untuk jenazah adapun pembacaan doa itu telah dianggap terlaksana walaupun hanya secara singkat. Doa-doa yang berasal dari Nabi saw adalah sebagai berikut :
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اْلإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اْلإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْناَ أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw. Mensolatkan jenazah,maka sabdanya waktu berdoa :

Ya Allah , berilah keampunan bagi kami , baik yang hidup maupun yang mati, yang kecil atau yang besar, lelaki atau perempuan , yang hadir maupun yang sedang berpergian. Ya Allah siapa-siapa yang engkau wafatkan , mohon diwafatkan dalam keimanan.
Ya Allah, janganlah kami terhalang buat beroleh pahalanya, dan janganlah kami disesatkan sepeninggalnya.HR Ahmad dan ashabus sunan.


Setelah takbir ke empat disunnahkan juga untuk berdiri dan membaca doa, diantara dalil tentang sunnahnya membaca doa setelah takbir keempat adalah :

Nabi saw. Bersabda : " Jika kamu mensolatkan jenazah maka berdoalah untuknya dengan tulus dan ikhlas. HR Abu Daud, Ibnu majah.
Selepas mengangkat takbir yang keempat disunahkah membaca doa, walaupun seorang setelah berdoa setelah takbir yang ketiga. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa :
Bahawa puteri Abdullah bin Aufa meninggal dunia, maka disembahyangkannya dengan membaca empat kali takbir, kemudian setelah takbir keempat ia masih berdiri selama kira-kira antara dua takbir, membaca doa. Kemudian katanya : " Rasulullah saw biasa melakukan seperti ini terhadap jenazah ".

Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah s.a.w, berikut ini kami sampaikan juga pendapat ulama mengenai bacaan doa-doa lain selepas takbir yang keempat adalah :

Berkata Syafi'i : "Setelah takbir ke empat itu hendaklah dibaca : "Allahumma la tahrimna ajrahuwala taf tinna ba'dahu ( Ya Allah janganlah kami terhalang buat beroleh pahalanya, dan hindarkanlah fitnah dari kami sepeninggalnya

Dan berkata Abu Hurairah : "Orang-orang dulu biasanya membaca setelah takbir keempat itu : "Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhiratil hasanah waqina 'azaban nar ". ( Ya Allah Tuhan kami berilahkami didunia ini kebaikan dan juga di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.

6. Mengucapkan salam.
Ibnu Mas'ud berkata : "Mengucapkan salam sewaktu solat jenazah, adalah seperti salam pada solat biasa.

No comments:

Post a Comment