Tuesday, February 8, 2011

AMALAN YANG DILARANG SAAT MENGIKUTI JENAZAH

1. Berzikir, membaca sesuatu atau pekerjaan lainnya dengansuara keras.

Berkata Quways bin 'Ubad : " Adalah pada sahabat Rasulullah saw membenci perkara mengangkat suara terhadap jenazah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Mubarak, Abu Nu'aim.

2. Mengiringkan dengan perapian,kerana itu merupakan suatu perbuatan jahiliyyah.

- Dari 'Amru bin Al-'Ash ra. Bekata sedangkan ia saat akan meninggal : " Jika aku meninggal maka jangan ikutkan aku dengan orang yang berbuat niyahah dan tidak juga api. HR Muslim.

3. Duduknya sipengiring sebelum jenazah ditaruh dibumi.

Berkata bukhari : " Barang siapa mengiring jenazah, janganlah ia duduk sebelum diletakkan dari bahu orang-orang yang memikul. Jika ada yang duduk, maka hendaklah ia disuruh untuk berdiri.

-Dari Abu Said al Khudri Rasulullah saw bersabda : " Jika kamu melihat jenazah maka hendaklah berdiri, dan siapa yang mengiringkannya, janganlah ia duduk sebelum diletakkan.

4. Berdiri ketika jenazah lewat.

- Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Waqid bin 'Amar bin Sa'ad bin Mu'adz yang menceritakan : "Saya lihat jenazah lewat di bani salimah , lalu saya berdiri. Maka berkatalah Nafi' bin Jubeir : "Duduklah , dan saya akan terangkan pada anda keterangan sah mengenai ini :

" Mas'ud bin Hakim ar-Rusqi menyampaikan kepadaku bahawa ia mendengar Ali bin Abi Thalib ra. Berkata :

" Dulu Nabi saw menyuruh kami berdiri bila jenazah lewat, kemudian setelah itu ia duduk dan menyuruh kami supaya duduk". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut : " Kami lihat nabi saw berdiri, maka kamipun berdirilah, laluia duduk maka kami duduk pula" artinya bila ada jenazah.
Hadis ini membatalkan-nasakh-hadis pada nombor ketiga ( perkara yang di makruhkan ) : "Jika kamu melihat jenazah , hendaklahkamu berdiri.

- Dari Ismail bin Mas'ud bin Al-Hakam Az-Zuraqi dari bapaknya berkata : " Saya telah melihat jenazah di 'Iraq, aku melihat ramai orang lelaki berdiri menunggu untuk diletakkan jenazah, dan aku melihat Ali bin Abi Thalib ra. Memberikan isyarat kepada mereka : Duduklah, kerana Nabi saw telah menyuruh kita untuk duduk setelah berdiri. HR Thahawi dengan sanad hasan.
( Lihat kitab Almausuu'ah alfiqhiyyah al muyassarah fii alkitab wa assunnah al muthaharah, bab mensolatkan jenazah, Ms 101, oleh Husein bin 'audah al 'awaysyah. )

5. Makruh bagi wanita untuk mengiringi jenazah.

- dari Ummu 'Athiyah , katanya : Kami dilarang buat mengiringkan jenazah , tetapi tidaklah dikerasi. HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah.

6. Membawa jenazah dengan kenderaan atau kereta khusus untuk jenazah, serta ramainya yang mengikuti jenazah sedang mereka di dalamnya. Perkara ini tidak disyariatkan, kerana ini adalah adat orang kafir, bercanggah kepada sunnah amaliyah Rasulullah saw dalam cara membaza jenazah, menghilangkan kesan dimana kita diperintah untuk membawa dan mengikuti jenazah hingga mengingatkan pada akhirat.

- Rasulullah saw bersabda : " Kunjungilah orang yang sakit, ikutilah jenazah, maka akan mengingatkan kamu kepada akhirat. HR Ibnu Abi Syaibah, Bukhari, Ibnu Hibban.

No comments:

Post a Comment