Wednesday, August 3, 2011

TATA CARA MELAKUKAN SHOLAT TARAWIH

Cara shalat Tarawih adalah :

1. Dianjurkan solat berjamaah

Dari Aisyah ra. ia berkata : Sesungguhnya Nabi saw shalat di masjid, lalu para sahabat shalat sesuai dengan shalat beliau ( bermakmum di belakang ), lalu beliau shalat pada malam kedua dan para sahabat bermakmum dibelakangnya bertambah banyak, kemudian pada malam yang ketiga atau yang keempat mereka berkumpul, maka Rasulullah saw tidak keluar mengimami mereka. Setelah pagi hari beliau bersabda : Saya telah tahu apa yang kalian perbuat, tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar kepada kalian ( untuk mengimami shalat ) melainkan aku khawatir shalat malam ini difardhukan atas kalian. Ini terjadi pada bulan Ramadhan. ( H.R : Al-Bukhary dan Muslim )

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : Ada seorang laki-laki berdiri lalu ia berkata : Wahai Rasulullah bagaimana cara shalat malam ? Maka Rasulullah r. menjawab : Shalat malam itu dua raka'at dua raka'at. Apabila kamu khawatir masuk shalat Shubuh, maka berwitirlah satu raka'at. ( H.R : Jama'ah)

2. Tidak lebih dari sebelas raka'at yakni salam tiap dua raka'at dikerjakan empat kali, atau salam tiap empat raka'at dikerjakan dua kali dan ditutup dengan witir tiga raka'at.

Diriwayatkan dari Abu salamah din Abdur Rahman, sesungguhnya ia telah bertanya kepada Aisyah ra: Bagaimana shalat malamnya Rasulullah saw di bulan Ramadhan ? maka ia menjawab : Rasulullah saw tidak pernah shalat malam lebih dari sebelas raka'at baik di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya, caranya : Beliau shalat empat raka'at jangan tanya baik dan panjangnya, kemudian shalat lagi empat raka'at jangan ditanya baik dan panjangnya, kemudian shalat tiga raka’at. ( H.R : Al- Bukhary,Muslim dan lainnya )

3. Dibuka dengan dua raka'at yang ringan.

Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. apabila bangun shalat malam, beliau membuka dengan shalat dua raka'at yang ringan, kemudian solat delapan raka'at, kemudian solat witir. ( H.R : Muslim )

4. Bacaan dalam witir : Raka'at pertama : Sabihisma Rabbika. Roka't kedua : Qul yaa ayyuhal kafirun. Raka'at ketiga : Qulhuwallahu ahad.
Dari Ubay bin Ka'ab t. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. shalat witir dengan membaca : Sabihisma Rabbikal A'la )dan ( Qul ya ayyuhal kafirun) dan (Qulhu wallahu ahad ).
( H.R : Ahmad, Abu Daud, Annasa'i dan Ibnu Majah )

5. Membaca do'a qunut dalam shalat witir.

Setelah selesai membaca ayat sebelum ruku' hendaklah membaca doa qunut yang diajarkan Rasulullah s.a.w kepada cucu beliau, Al-Hasan bin Ali Ra, yang lafaznya: Allahummah dina fiman hadaita,..dan seterusnya.


Dan kadangkala beliau membaca shalawat, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat berikut. Silakan lihat kitab Fadhlu Shalat 'Alan Nabi _ (hal 33) dan Talkhis Shifat Shalat {45).

Boleh membaca doa qunut ini setelah ruku' dan menambah ucapan laknat atas orang-orang kafir, bacaan solawat Nabi dan doa bagi kaum muslimin. Hal itu dilakukan mulai pertengahan terakhir Ramadhan. Berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih dari para imam pada masa kekhalifahan Umar Ra. Dalam hadits terdahulu dari Abdurrahman bin Abdin Al-Qaari disebutkan:

"Mereka mengucapkan laknat atas orang-orang kafir pada pertengahan terakhir Ramadhan:

Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan-Mu, mendustakan rasul-rasul-Mu, tidak beriman kepada janji-Mu, cerai beraikanlah persatuan
mereka, hujamkanlah rasa takut dalam hati mereka dan timpakanlah kehinaan dan siksa-Mu atas mereka, yaa ilah Yang Maha Haq." Kemudian membaca shalawat atas Nabi _ dan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin semampunya, lalu memohon ampunan bagi segenap kaum muslimin. la melanjutkan: 'Setelah beliau mengucapkan laknat atas orangorang kafir, membaca shalawat atas Nabi, memohon ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat, beliau membaca doa berikut:

"Yaa Allah hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya untuk-Mu jua kami mengerjakan shalat. Kepada-Mu kami berusaha dan bergegas. Kami mengharap rahmat-Mu yaa Rabb kami, dan kami takut kepada siksa-Mu, sesungguhnya siksa-Mu pasti menimpa orang-orang yang memusuhi-Mu."

Kemudian beliau bertakbir dan sujud. H.R Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya (II/155-156/1100).

Peringatan :

1. Rasulullah s.a.w tidak pernah melakukan solat tarawih 20 rakaat dan witir.

Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadis Abbas, bahawasanya Rasulullah s.a.w pernah solat ( Malam ) di bulan ramadhan 20 rakaat dan witir, maka sanadnya lemah. Hadis ini bertentangan dengan hadis 'Aisyah yang terdapat dalam shahihain. Pernyataan sama juga diungkapkan oleh Imam az-Zaila'I dalam kitab Nasbur-Rayah: 11:153. Syaikh Nasiruddin Al Bani juga berpendapat bahawa hadis ini lemah, seperti yang dinyatakan oleh Imam Suyuthi dalam al-Hawi lil Fatawa 11:73. Yang menyebabkan kelemahannya adalah rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim Bin Uthman. Didalamkitab at-Taqrib Ibnu Hjar menyebutkan bahawa rawi ini adalah Matrukul hadis. Baihaqi menjelaskan bahawa Abi Syaibah bersendirian ( tafarrada bihi )dan ia ini lemah. Begitu juga pernyataan al-Haitsami dalam Majma'uz-Zawaid 111:172, bahawa dia itu lemah.

2. Umar juga tidak pernah solat tarawih 20 rakaat.

Pada riwayat lain dari Abdurrazaq yang juga melalui jalan Muhammad Bin Yusuf dikatakan bahawa solat yang dilakukan Umar adalah 21 rakaat. (Lihat Fathul bari IV:204).
Riwayat ini tidak boleh dipakai kerana:

a. Lafaazhnya menyalahi riwayat yang sohih( iaitu 11 rakaat ).
b. Abdurrazaq telah bersendirian denganlafaz seperti ini ( 21 rakaat ).

Imam Ahmad menyatakan bahawa Abdurrazaq menjadi buta di akhir umurnya, maka barang siapa mendengar daripadanya setelah kebutaannya, tidak dianggap apa-apa, Nasa'I mengatakan: Perlu diteliti mereka yang mencatat di akhir usianya. Syaikh Al-bani berpendapat : " Hadis yang tidak jelas, apakah diriwayatkan sebelum atau sesudah ikhtilah, tiak boleh diterima.

3. Tidak ada sahabat Rasulullah yang melakukan solat 20 rakaat.

Selain daripada Umar ra terdapat banyak riwayat lain yang dinisbahkan kepada sahabat lain yang menerangkan bahawa mereka melakukan solat tarawih 20 rakaat, contohnya :

Riwayat dari Abi al-Hasna yang bermaksud bahawa Ali ra memerintahkan seorang lelaki mengimami mereka dibulan ramadhan dengan 20 rakaat. Diriwayatkan olrh Ibnu Abi Syaibah dalam "al-Mushannaf 11:90/1: danBaihaqi 11:497.

Pada sanadnya terdapat Abul Hasna yang oleh adz-Dzahabi dikatakan " tidak dikenal dan al-Hafiz menyebutnya " majhul "

Banyak lagi riwayat-riwayat lemah yang selalu dijadikan dalil, untuk yang ingin mendapat lebih maklumat maka boleh merujuk kepada kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah oleh Husein Ibnu 'Audah al-'Awaisyah juga kitab Kelemahan riwayat tarawih 20 rakaat oleh Albani.

No comments:

Post a Comment