Monday, February 13, 2012

MANHAJ AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH DAN CIRI-CIRINYA

MANHAJ AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH

MANHAJ
Secara bahasa kalimat “manhaj“ berasal dari kata –nahaja- yang berati jalan yang terang ( Al Jauhari, Al-Shihah, 1/346 )
Bisa juga berarti jalan yang ditempuh seseorang, Allah SWT berfirman yang bermaksud

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.( Al-Maidah : 48 )

Ibnu Abbas t berkata:

وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ حَتَّى تَرَكَ السَّبِيْلَ نَهْجًا وَاضِحًا

“Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal dunia, hingga meninggalkan jalan yang jelas” ( HR Al-Darami :No. 83 )

Adapun manhaj yang dimaksud di sini adalah jalan hidup Rasulullah e yang kemudian dilalui oleh para sahabat, Tabi’in dan pengikutnya dalam kebenaran hingga hari kiamat, sebagaimana firman Allah I :

” Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". ( Yusuf : 108 )

AQIDAH

a. Definisi Aqidah

Aqidah menurut bahasa :
Berasal dari perkataan arab al-‘Aqdu (العَقْدُ) yang bermaksud ikatan. Ia juga membawa makna-makna di bawah :

- al-Tautsiqu(التَوْثِيْقُ) yang bermaksud kepercayaan atau keyakinan yang kuat.
- al-Ihkamu(الإِحْكَامُ) maksudnya mengukuhkan/ menetapkan.
- al-rabthu bi al-quwwah(الرَبْطُ بِالْقُوَّةِ) yang bermaksud mengikat dengan kuat.(Lisaanul al-Arab (9/311), oleh Ibnu Manzhur (w.711H), dan Mu’jamul Wasiith (2/620), disusun oleh Ibrahim Musthofa, Ahmad al-Ziyat, Hamid ‘Abd al-Qadir, Muhammad ‘Ali al-Najjar.)

Aqidah menurut istilah umum :

Adalah iman yang teguh dan pasti, serta tiada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Oleh itu, hal-hal yang berkaitan dengan aqidah wajib dibenarkan oleh hati dengan penuh keyakinan dan jiwa berasa tenteram dengannya, sehingga tiada sebarang keraguan. Ia termasuk kepercayaan yang benar atau batil. (Al-Wajiz fi ‘Aqidati al-Salaf al-Soleh (ms.30), oleh Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari.)

Aqidah islamiah :

Adalah Keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajipan, bertauhid dan taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari akhirat, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh perkara yang telah shahih tentang Prinsip-Prinsip Agama (Ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma’ (kesepakatan) dari al-Salaf al-Soleh, serta seluruh berita-berita qath’i (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah (praktikal) yang telah ditetapkan menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih serta ijma’ al-Salaf al-Soleh. (Lihat Buhuuts fii Aqiidah Ahlis Sunnah wal Jamaah (ms.11-12), oleh Dr. Nashir bin ‘Abd al-Karim al-Aql.)

b. Nama-nama bagi Aqidah islamiah :

- Al-Tauhid : Kerana ia juga tertumpu kepada perbincangan tentang keesaan Allah, samada dari sudut al-uluhiyyah (keesaan), al-Rububiyyah (kekuasaan), al-asma’ Wa al-Sifat (nama dan sifat). Tauhid merupakan perbincangan yang paling agung dalam ilmu aqidah.
- Al-Sunnah : Beerti jalan. Dinamakan aqidah salaf itu sebagai al-Sunnah, kerana mereka mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat.
- Ushuluddin : Merangkumi perkara-perkara tunjang dalam islam seperti rukun islam, rukun iman, masalah-masalah yang qath’I (pasti), dan ijma’ (kesepakatan) al-salaf al-Soleh.
- Al-Fiqh al-Akbar : Sama seperti Ushuluddin. Dan berlawanan dengan al-Fiqh al-asghor di mana ianya berkaitan dengan hukum-hakam yang terhasil dari ijtihad.
- Al-Syariah : Iaitu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sebesar-besar perkara yang disyariatkan adalah aqidah.
- Al-Iman : Merangkumi semua perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah. ( Lihat Buhuuts fii Aqiidah Ahlis Sunnah wal Jamaah (ms.12-13), oleh Dr. Nashir bin ‘Abd al-Karim al-Aql.)

AS-SUNNAH

Kata “Ahlussunnah” terdiri dari dua suku kata yaitu ahlu yang bererti keluarga, pemilik, pelaku atau seorang yang menguasai suatu permasalahan.

Al-Sunnah menurut bahasa :
Diambil dari perkataan arab (سَنَّ، يَسِنُّ، يَسُنُّ، سَنٍّا، فَهُوَ مَسْنُوْنٌ) yang bererti jalan dan perilaku, samada yang baik atau tercela. ( Lihat Mukhtaar al-Shihah (ms.317), oleh al-Raazi, dan Lisaanul al-Arab (13/220-228), oleh Ibnu Manzhur (w.711H).)

Al-Sunnah menurut istilah :
1. Disisi para ulama' hadith As-Sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW.yang merangkumi kata-kata, perbuatan, perakuan, sifat dan sejarah samada sebelum kenabian ataupun selepasnya. As-Sunnah disisi mereka membawa erti yang sama dengan hadith.

2. Di sisi ulama' al-fiqh As-Sunnah apa yang berlawanan dengan fardhu atau wajib, ianya juga dinamakan mustahab atau mandub iaitu apa yang dituntut oleh syara' bukan dalam bentuk kemestian, dimana pembuat mendapat pahala dan tiada mendapat dosa bagi orang yang meninggalkannya. ( Lihat Dr. Mustafa Al-Siba'i, As-Sunnah wa makanatuha fi al-tasyri' al-islami, Beirut al-maktab al-islami, 1405H1985,hlm 47-49 )
3. Menurut segi aqidah atau usuluddin, sunnah adalah cara perjalanan Rasulullah s.a.w, dan para sahabatnya r.a. dari sudut ilmu, amalan, peribadi, tindakan dan akhlak.( Lihat Manhaj ASWJ Ms 4, oleh Ismail Bin Omar )

Lawan kepada al-Sunnah adalah bid’ah. ( Lihat Buhuuts fii Aqiidah Ahlis Sunnah wal Jamaah (ms.16), oleh Dr. Nashir bin ‘Abd al-Karim al-Aql.)

Dan kata Sunnah menurut Ibnu taimiyyah berarti apa yang datang dari Nabi baik berupa syariat, agama, petunjuk yang lahir maupun yang bathin, kemudian dilakukan oleh sahabat, tabiin dan pengikutnya sampai hari Kiyamat. ( Majmu' fatwa 3/357 )

Pengertian bid'ah dari segi bahasa adalah mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya ( Lihat Al-Mu'jam Al-Wajiz, Ms. 40 ).
Penggunaan kata bi’dah secara bahasa ini di antaranya ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ

“Katakanlah (hai Muhammad), ‘Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul.” (Al Ahqaf : 9)
Dan juga firman-Nya,

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

“Dialah Allah Pencipta langit dan bumi.” (Al-Baqoroh [2]: 117)

Adapun pengertian bid'ah secara istilah iaitu Jalan yang direka di dalam agama , yang menyerupai syariah, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT. ( Lihat Al-Syatibi, al-i'tishom, Ms 27 )

AL-JAMA'AH

Al-Jamaah menurut bahasa :
Diambil dari perkataan (اجْتِمَاع) iaitu berkumpul dan lawannya (تَفَرَّقَ) iaitu bercerai-berai. Maka al-Jamaah membawa erti; satu golongan yang berhimpun untuk sesuatu urusan atau perkara .(Lihat Lisaanul al-Arab (8/53-60), oleh Ibnu Manzhur (w.711H). Lihat Al-Wajiz fi ‘Aqidati al-Salaf al-Soleh (ms.30), oleh Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari.)

Al-Jamaah menurut istilah :
Merupakan golongan salaf dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w., tabi’in ( generasi selepas sahabat ), tabi’ Tabi’in ( Generasi selepas tabi'in ), serta sesiapa yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat, di mana mereka ini berkumpul atas landasan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta berjalan di atas jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah s.a.w, baik yang zahir mahupun batin.

- Sabda Nabi s.a.w:

(وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)
Maksudnya : “ Dan sesungguhnya, agama ini (Islam), akan berpecah kepada 73 puak, 72 daripadanya di Neraka, dan satu di Syurga, iaitu al-Jamaah”. [HR Abu Daud : no.4597] .

Hadith Abdullah bin Amru Radhiyallahu anhuma yang bermaksud :

.............Ia berkata : Siapakah jama'ah yang selamat dari api neraka wahai Rasulullah ? Beliau menjawab : " Ialah Orang yang tetap berpegang dengan manhaj atau sunnah yang aku dan para sahabatku berjalan diatasnya ". ( Hadith sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 2779 )

-Berkata Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu :
( الجَمَاعَةُ مَا وَفَقَ الحَقَّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ )

Maksudnya : " al-Jamaah itu, adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran, walau kamu bersendirian ". ( Diriwayatkan oleh Hibatullah bin al-Hasan al-Lalakai (w.418H) di dalam Syarh Ushul 'Itiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaah, (1/109), cet. Dar Thoyyibah, Riyadh, 1402, Pentahqiq : Dr.Ahmad Sa'ad Hamdan.)


CIRI-CIRI AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Di dalam bab ini, kita akan mengenali 2 perkara penting tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu :

1. Ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah
2. Ciri-ciri Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah

1. Ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah

a. Mereka adalah golongan pertengahan dan bersikap adil di antara ifrath (fanatik) dan tafrith (meremeh-temehkan), dan di antara ghuluw (berlebih-lebihan), dan jafaa' (merendah-rendahkan), baik dalam masalah aqidah, hukum atau perilaku.

- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : " Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ". [al-Baqarah : 143]

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

( وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ )

Maksudnya : " Berjaga-jagalah kamu semua dari sikap berlebih-lebihan dalam agama, sesungguhnya telah musnah golongan sebelum kamu yang berlebih-lebihan dalam agama ". [HR al-Nasai'e : no.3057]

b. Mereka teguh berpegang dengan al-Quran dan as-Sunnah, tunduk dan taat hanya kepada keduanya. Jika berlaku sebarang perselisihan, mereka akan menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai hakim. Oleh itu, segala keputusan dari keduanya, mereka akan menerima dengan hati yang terbuka tanpa sebarang keberatan.

- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri antara kamu. Kemudian, jika kamu berselisih pemdapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Assunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya". [Al-Nisa' : 59].


- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : " Dan tidaklah patut bagi lelaki-lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa menderhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata ". [Al-Ahzab : 36]

- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : " Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya ". [Al-Nisa' : 65]

c. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segala sesuatu.

- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun ". [An-Nisa' : 36]

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )

Maksudnya : " Tidak beriman seseorang itu, selagimana dia tidak mencintaiku lebih dari (cintanya) kepada ibu bapanya, anaknya dan manusia semua ". [HR al-Bukhari : no.15, Muslim : no.70]

d. Mereka memuliakan salafussoleh, serta menjadikan salaf sebagai sumber untuk memahami al-Quran dan as-Sunnah, juga manhaj (sistem) untuk dicontohi. Dan meyakini bahawa golongan salaf adalah lebih selamat, lebih berilmu dan lebih teguh.

- Firman Allah yang bermaksud :
Maksudnya : “ Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar “. [Al-Taubah : 100]

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :
( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ )
Maksudnya : “ Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya “. [HR al-Bukhari : no.2562, Muslim : no.2533]

e. Mereka meyakini bahawa agama telah sempurna. Oleh itu, mereka hanya Itiba' (mengikut) perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan ibtida' (bid'ah). Sama sekali tidak akan mendahulukan akal terhadap al-Quran dan as-Sunnah. Bahkan akal tidak diberi ruang dalam persoalan agama umumnya dan aqidah khususnya.

- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : " Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku dan telah Ku-redhai Islam itu sebagai agamamu". [Al-Maidah : 3].

- Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan :

Maksudnya : " Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah melukis satu garisan dengan tangan Baginda, kemudian bersabda : ( Inilah jalan Allah yang lurus ), Berkata Ibnu Mas'ud : Kemudian Baginda melukis garisan di sebelah kanan dan kiri, kemudian bersabda : ( Inilah jalan-jalan, dan tiadalah walau satu jalanpun, melainkan padanya ada syaitan yang menyeru ke arahnya ). Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam membaca ayat : " Dan bahawa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.” [Al-An’aam: 153] ". [HR Ahmad : no.4437]

- Firman Allah yang bermaksud :

Maksudnya : " Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". [Al-Hujurat : 1]

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

( وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )

Maksudnya : " Dan berwaspadalah kamu dari perkara-perkara yang baru, dan setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat ". [HR Ahmad : no.17184]

f. Mereka percaya bahawa tiada manusia yang ma'sum selain Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Oleh itu, jika berlaku pertentangan antara hadith dan perkataan manusia, maka mereka tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan mana-mana perkataan manusia selain Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

- Firman Allah s.w.t yang bermaksud :

Maksudnya : " Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemahuan hawa nafsunya, Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). " [An-Najm : 3-4]

g. Dakwah pemurnian aqidah adalah fokus utama mereka. Oleh itu, mereka tidak mementingkan penyatuan umat selagimana aqidah belum disatukan, kerana penyatuan yang wujud tanpa aqidah yang murni, pastikan musnah.

- Firman Allah :

Maksudnya : " Kalau mereka syirik, akan terhapuslah segala amalan yang mereka lakukan ". [Al-An'am : 88]

Dari ayat di atas, al-Hafidz Ibn Kathir (w.774H) menyatakan : " Ayat ini menunjukkan tentang besarnya persoalan syirik dan beratnya hukuman orang yang syirik ". ( Lihat Tafsir al-Quran al-'Adzhim, (6/109), oleh 'Imaduddin Abu al-Fidaa' Ismail bin Kathir al-Dimashqi (w.774H), cet. Pertama, 2004, Dar 'Aalim al-Kutub, Saudi Arabia. )

- Firman Allah :

Maksudnya : " Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan benarlah Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik ". [An-Nur : 55]

h. Mereka memiliki akhlaq yang terpuji. Menjaga keikhlasan, lisan-lisan serta perbuatan. Contoh mereka dalam beraklaq adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

- Firman Allah :

Maksudnya : " Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik ". [An-Nahl : 125]

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا )

Maksudnya : " Orang-orang mukmin yang palin sempurna imannya, adalah yang termulia akhlaq ". [HR at-Tirmidzi : no.1162]

i. Mereka adalah golongan yang membenci perpecahan dan cintakan al-Jamaah. Tetapi mereka rela bersendirian di atas jalan kebenaran yang berpaksikan al-Quran dan as-Sunnah. Justeru, mereka sentiasa dipandang ganjil dan asing oleh sebahagian manusia yang kononnya berjamaah, tetapi membelakangkan al-Quran dan as-Sunnah.

- Firman Allah :


Maksudnya : “ Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”. [Ali-‘Imran : 105]

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :


( فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ )

Maksudnya : “ Sesungguhnya, orang yang hidup di antara kalian selepasku akan melihat banyak perselisihan yang timbul ; maka tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnah Khulafa al-Mahdiyyin al-Rashidiin, berpeganglah dengannya, dan gigitlah ia dengan geraham …“. [HR Abu Daud : 4607, al-Tirmidzi : no.2676]
- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

(وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ

الْجَمَاعَةُ)

Maksudnya : “ Dan sesungguhnya, agama ini (Islam), akan berpecah kepada 73 puak, 72 daripadanya di Neraka, dan satu di Syurga, iaitu al-Jamaah”. [HR Abu Daud : no.4597].

- Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam :

( بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ )

Maksudnya : " Bermula islam itu dengan asing, dan akan kembali asing seperti mulanya, maka khabar gembiralah bagi yang asing ". [HR Muslim : no.232]

- Berkata Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu :

( الجَمَاعَةُ مَا وَفَقَ الحَقَّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ )

Maksudnya : " al-Jamaah itu, adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran, walau kamu bersendirian ". ((Diriwayatkan oleh Hibatullah bin al-Hasan al-Lalakai (w.418H) di dalam Syarh Ushul 'Itiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaah, (1/109), cet. Dar Thoyyibah, Riyadh, 1402, Pentahqiq : Dr.Ahmad Sa'ad Hamdan.))

2. Ciri-ciri Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah

Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah memiliki berbagai keistimewaan dan ciri khas tersendiri. Di antara ciri terpentingnya ialah :

a. Keunikan sumbernya ; Ini kerana sumber Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah hanya bersandarkan al-Quran as-Sunnah dan ijma' salaf serta penjelasan dari mereka. Perkara ini tidak terdapat pada ahli bid'ah di mana mereka selalu bersandarkan kepada akal, kasyaf atau ilham dan lain-lain.

b. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah tetap utuh, teguh, terpelihara dan kekal hingga kiamat, tanpa sebarang perubahan.

c. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah satu-satunya jalan untuk bebas dari sebarang perpecahan. Bahkan ia dapat menyatukan barisan kaum muslimin secara umum dan para ulama serta da'i secara khusus. Jalan inilah merupakan jalan wahyu, serta pilihan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Oleh itu, sesiapa yang memilih selain dari jalan ini, mereka tidak akan berjaya.

- Firman Allah :

Maksudnya : " Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berterusan dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali ". [An-Nisa' : 115]

d. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga menyatukan sumber pengambilan aqidah manusia. Apabila sumber pengambilan disatukan, maka manusia tidak lagi berpecah. Dan sumber mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka teguh berpegang dengan firman Allah supaya sentiasa bersatu :

Maksudnya : “ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai…”. [Ali-‘Imran : 103]

e. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga menghubungkan seorang muslim, secara langsung dengan Allah dan Rasul-Nya, mencintai dan mengagungkan keduanya, serta tidak mendahului sesuatupun dari Allah dan Rasul-Nya. Ini kerana slogan aqidah salaf adalah " Ma qaalallaah wa qaala Rasuuluh, fa naquul sami'naa wa atho'naa " iaitu : Apa-apa yang difirmankan oleh Allah dan disebut oleh Rasul-Nya, maka kami berkata, kami telah dengar dan kami telah taat".

f. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah jelas, terang, tiada kesamaran dan amat mudah difahami. Keadaan orang yang meyakininya, pasti tenang, jiwanya tenteram, jauh dari keraguan dan was-was syaitan. Bahkan dia pasti berbangga serta gembira kerana berjalan di atas landasan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabat Radhiyallahu 'anhum.

- Firman Allah :

Maksudnya : " Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa ". [Al-Baqarah : 2]- Firman Allah :

Maksudnya : " Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar ". [Al-Hujurat : 15].

g. Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi sesiapa yang menetapi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kerana, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa menjaga keimanan kepada Allah di mana lahir darinya perasaan bertanggungjawab atas segala kewajipan dan disusuli dengan perlaksanaan yang ikhlas kerana Allah serta menepati ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

- Firman Allah :

Maksudnya : " Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ". [Al-An'am : 82]


Oleh Ustaz Fathulbari

1 comment: