Wednesday, September 21, 2011

Senarai Nama Yang Menjadi Saksi Atas Kebenaran Dakwah Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab

Senarai Nama Yang Menjadi Saksi Atas Kebenaran Dakwah Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab

Senarai kesaksian ini saya nukilkan dari kitab "Al-Islamiyah La Wahabiyah" karya Prof. Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-'Aql. Senarai ini sengaja tidak dimasukkan nama-nama ulama dari Arab Saudi dan dari Najd kerana Syeikh juga berasal dari sana.

Dari kalangan ulama, pemikir dan pendidik Arab:

1. Abu As-Samah Abdul Zahir Al-Misri (Mesir)
2. Ahmad Amin (Mesir)
3. Ahmad Al-'Issat
4. Ahmad Husain (Mesir)
5. Ahmad Syilbi (Mesir)
6. Amin Sa'id (Syam)
7. Hafiz Wahbah (Mesir)
8. Husain bin Mahdi An-Nu'aimi (Yaman)
9. Salih bin Dahil Al-Jarullah (Iraq)
10. Taha Husain (Mesir)
11. Abdurrahman Al-Jabrati (Mesir)
12. Abdurrazzaq Al-Bithar (Syam)
13. Abdul Fattah Al-Ghanimi (Yaman)
14. Abu Ras AN-Nasir Al-Maghribi (Maroko)
15. Ahmad As-Sibai'i (Hijaz)
16. Ahmad bin Musyrif Al-Ahsa`i (Bahrain)
17. Ahmad Said Al-Baghdadi (Iraq)
18. Ahmad Abdul Ghafur 'Aththar (Hijaz)
19. Jamaluddin Al-Qasimi (Syam)
20. Husain bin Ghannam Al-Ahsa`i (Bahrain)
21. Khairuddin Az-Zarkali (Syam)
22. Tahir Al-Jazairi (Syam)
23. Abbas Mahmud Al-Aqqad (Mesir)
24. Abdurrahman Ratib 'Umairah (Mesir)
25. Abdurrahim Abdurrahman Abdurrahim
26. Abdul Aziz bin Abdullah Asy-Syawi (Iraq)
27. Abdul Karim Al-Khatib (Mesir)
28. Abdul Muta'al Ash-Sha'idi (Mesir)
29. Ali As-Suwaidi (Iraq)
30. Ali Abdul Halim Mahmud (Mesir)
31. Al-Ghazali Khalil Abd (Mesir)
32. Fuad Hamzah
33. Muhammad Abu Zahrah (Mesir)
34. Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shan'ani (Yaman)
35. Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani (Yaman)
36. Muhammad Bahjah Al-Atsari (Iraq)
37. Muhammad Jamil Baihum (Iraq)
38. Muhammad Hamid Al-Faqi (Mesir)
39. Muhammad Rasyid Ridha (Syam dan Mesir)
40. Muhammad Dhiya`uddin Ar-Rais (Iraq)
41. Muhammad Abduh (Mesir)
42. Muhammad Fathi Utsman (Mesir)
43. Muhammad Muhammad Husain (Mesir)
44. Muhammad Syukri Al-Alusi (Iraq)
45. Muhammad Kamil Dhahir
46. Musthafa Al-Hafnawi
47. Munir Al-Ajlani (Syam)
48. Abdul Qadir At-Talmasani
49. Abdul Karim bin Fahruddin Al-Hindi (India)
50. Utsman Al-Basri Al-Wa`ili (Iraq)
51. Ali Thantawi (Syam)
52. Umar Abu An-Nasir (Mesir)
53. Muhibuddin Al-Khatib (Mesir)
54. Muhammad bin Ahmad Al-Khafzhi (Yaman)
55. Muhammad bin Ali As-Sanusi (Hijaz)
56. Muhammad bin Nasir Asy-Syarif At-Tuhami (Hijaz)
57. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali (Maroko)
58. Muhammad Jalal Kisyik
59. Muhammad Jamil Gazi (Mesir)
60. Muhammad Khalil Harras (Mesir)
61. Muhammad Syawil Al-Madani
62. Muhammad Abdullah Madhi (Iraq)
63. Muhammad Abduh Nasir (Yaman)
64. Muhammad Kamil Al-Qashshab (Syam)
65. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Syam)
66. Mahmud Mahdi Al-Istanbuli (Syam)
67. Manna' Al-Qaththan (Mesir)
68. Wahbah Az-Zuhaili (Syam)


Dari kalangan intelektual dan pendidik bukan Arab:

1. Al-Amir Syakib Arsalan (Syam)
2. Asy-Syah Waliyullah Ad-Dahlawi Shadiq Khan (India)
3. Imran bin Ali bin Rdhwan Al-Farisi
4. Muhammad Iqbal (India)
5. Jaudat Basya Turki (Turki)
6. Utsman bin Faudi Al-Afriqi (Afrika)
7. Ghulam Rasul Mahar (India)
8. Muhammad Basyir As-Sahsawani Al-Hindi (India)
9. Muhammad Kurd Ali (Syam)
10. Mas'ud An-Nadawi (India)
11. Muhammad Yusuf (India)
12. Manah Harun (India)


Dari kalangan intelektual dan pendidik bukan muslim (*):

1. Dekwibert Von Mikos (Sejarawan Jerman)
2. Carl Brockelmann (Orientalis Jerman)
3. Ignas Goldziher (Orientalis)
4. Prof. Albert Hourani
5. Philip K. Hitty
6. Manjan (Sejarawan Perancis)
7. Kriestel Naibuhar (Orientalis Denmark)
8. Bernard Lewis (Profesor Perancis)
9. Jawaharlal Nehru
10. Burchardt (Antropolog Swiss)
11. Brownjis
12. Hendry Louis
13. Laudrup Stodard
14. Wilfred Cantola
15. Gibb (Orientalis Jerman)
16. Dairah Al-Ma'arif (Britania)
17. Prof. W. Frank (Penulis Jerman)
18. Boulgraff
19. Olivia Kouranz (Penulis Perancis)
20. Vladimir Lautaks (Sejarawan Soviet)
21. Becky Daozi
22. William
23. Badeea
24. Rousseau

(*) Prof. Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql berkata: "Perlu diperhatikan bahawa sebahagian mereka meskipun mengakui keutamaan dakwah ini, namun tidak terlepas pendapat-pendapat mereka yang tidak baik dan hukum-hukumnya cacat."

http://wahabiah.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment